Vedtægter

1.0   Navn og hjemsted
1.1   Foreningens navn er Frederikssund og Omegns Jagtforening.
1.2   Foreningens hjemsted er Frederikssund Kommune.

2.0   Forholdet til Danmarks Jægerforbund
2.1   foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.
2.2   DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3.0   Formål og opgaver
3.1   Foreninges formål er, at samle jægerne inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ's formål.

4.0   Optagelse
4.1   Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

5.0   Ophør
5.1   Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af december måned.
5.2   Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingentet,  efter de af bestyrelsen fastsatte regler.
5.3   Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ's vedtægter paragrafferne 36-41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ's hovedbestyrelse.
5.4   Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel af foreningens formue samt det indbetalte årskontingent.

6.0   Kontingent og hæftelse
6.1   Det samlede årlige kontingent indbefatter kontingent til Danmarks Jægerforbund samt kontingent til lokalforeningen.
6.1a  Frederikssund og Omegns Jagtforenings kontingent til Danmarks Jægerforbund fastsættes på Danmarks Jægerforbunds repræsentantskabsmøde.
6.1b Kontingent til Frederikssund og Omegns Jagtforening fastsættes på den årlige generalforsamling.
6.2   Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for særlig familie og foreningsmæssige relationer.
6.3   Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7.0   Ordinær generalforsamling
7.1   Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
7.2   Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september måned.
       Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
7.3   Indkaldelse til den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden, skal ske i DJ's medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne (evt. via lokalforeningens blad) med mindst 14 dages varsel.
7.4   Dagsorden skal omfatte følgende punkter:
         1. Valg af dirigent
         2. Formandens beretning
         3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
         4. Indkomne forslag
         5. Fastlæggelse af kontingent
         6. Valg af formand eller kasserer
         7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
         8. Valg af suppleanter
         9. Valg af revisor og/eller revisorsuppleant
        10. Eventuelt

8.0   Ekstraordinær generalforsamling
8.1   Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over
       for bestyrelsen begærer dette, med angivelse af hvilke sager, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal herefter gennem-
       føres inden for 3 uger efter begæringen. Indkaldelse sker skriftligt med mindst en uges varsel med oplysning om, hvad der skal behandles.

9.0   Afstemninger
9.1   Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2   Hvert medlem har én stemme.
9.3   Afstemning sker skriftligt, hvis mindst halvdelen af de stemmeberettigede kræver det, eller hvis dirigenten finder det hensigtsmæssigt.
9.4   Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.5   Vedtagelser kræver simpelt stemmeflertal. Personvalg kræver ligeledes simpelt stemmeflertal.
9.6   Ændringer af vedtægterne kræver 2/3 stemmeflerhed.

10.0  Bestyrelse
10.1  Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
10.2  Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
10.3  Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
10.4  Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen på skift lige henholdsvis ulige år.
10.5  Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.
10.6  Bestyrelsen afholder møde efter behov, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det.
10.7  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede, hvoraf formanden eller næstformanden skal være den ene.
10.8  Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme.
10.9  Beslutninger vedtages med simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme dobbelt.
10.10 Der vælges to suppleanter til bestyrelsen for 2 år ad gangen.

11.0  Tegningsret
11.1  Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis kassereren, i forening med et bestyrelsesmedlem (ved lån og evt. økonomiske forpligtelser).
11.2  Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

12.0  Formue og regnskabsår
12.1  Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut eller sikre værdipapirer.
12.2  Regnskabsåret er 1. august - 31. juli.

13.0  Revision
13.1  Der vælges for to år ad gangen en revisor samt en suppleant.
13.2  Revisoren reviderer og påtegner regnskabet ved regnskabsafslutning.
13.3  Revisoren kan uanmeldt foretage kasseeftersyn.
13.4  Medlemmer af bestyrelsen samt formand og kasserer i et udvalg kan ikke vælges til revisorer.

14.0  Sammenslutning
14.1  Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 flertal bemyndige bestyrelsen til at forhandle og gennemføre sammenlægning med lokale nabojagtforeninger til en lokalforening under DJ.

15.0  Opløsning
15.1  Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger,
       der afholdes med mindst en måneds og højst to måneders interval, vedtage at foreningen skal opløses.
15.2  Foreningens evt. formue skal i givet tilfælde, efter at alle forpligtelser er opfyldt, forvaltes af DJ i en femårsperiode indtil en ny forening med
       samme navn er oprettet i kommunen. Er dette ikke opfyldt, anvendes de bundne midler med tilførte renter til naturbevarende formå i kommunen efter DJ's skøn.

16.0  Ikrafttræden
16.1  Disse vedtægter, der er vedtaget på foreningens generalforsamling den 10. december 1991,træder i kraft pr. 1. januar 1992 efter DJ' godkendelse.


Revideret den 01.09.95
Revideret den 28.08.96
Revideret den 10.10.97


Godkendt og underskrevet                           Underskrevet af
af Danmarks Jægerforbund                           Formand Torben Nielsen
22.10.1997                                                  18.11.1997

                                                                Underskrevet af
                                                                Næstformand Frede Jensen
                                                                18.11.1997

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/