Referat fra seneste generalforsamling

                                                                         21. oktober 2022
 
Referat fra Frederikssund og Omegns Jagtforening
Generalforsamling torsdag den 13. oktober 2022
 
 
Der deltog i alt 13 i generalforsamlingen, herunder Torben Bagh, der er nyvalgt kredformand i kreds 7 i Danmarks Jægerforbund.
 
Dagsorden:
 
Punkt         1                Valg af dirigent
Niels Christian blev valgt. Niels Christian konstaterede indledningsvist at generalforsamlingen var lovligt varslet jvf vedtægterne
 
    -            2               Formandens beretning
                                   Torben aflagde beretning som blev godkendt.
 
    -            3               Kassereren fremlægger det reviderede regnskab - vedlagt
                                   Peter fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
 
    -            4               Budget (vedlagt), herunder fastlæggelse af kontingent
Kontingentet blev foreslået hævet med 20 kr for ordinære medlemmer og 10 kr for øvrige medlemmer. Kontingentstigningen blev enstemmigt vedtaget. Budgettet blev godkendt
 
    -            5               Indkommende forslag
                                   Der var ingen indkomne forslag
 
    -            6               Valg af Formand Torben R. Nielsen
                                   Torben blev genvalgt
                                      
-      7      Valg af bestyrelsesmedlemmer – følgende er på valg:
                                                   
                                        Niels Christian Kjær - genvalgt                      
                                        Benny Sandersen - genvalgt
                                        Dan Kestler - genvalgt
                                                                                                                               
  -              8               Valg af suppleant – Vi mangler to stk.
                                   Ingen stillede op. Bestyrelsen søger videre
                                              
  -              9               Valg af Revisor Mette Lybæk
                                   Mette blev genvalgt
   
  -              10              Eventuelt
Torben Bagh informerede om Danmarks Jægerforbund, Slangerup Jagtforening samt jægerrådet. Torben opfordrede til opbakning om arrangementerne. Torben blev opfordret til at arbejde for at Danmarks Jægerforbund fokuserer på jæger-relevante forhold som eksempelvis udstedelse af våbentilladelser.
 
Referent: Benny Sandersen
 
På bestyrelses vegne
Formand
Torben R Nielsen
 
 
 
Generalforsamling den 13. oktober 2022
 
Formandens beretning
 
Stor tak til en aktiv bestyrelses.
 
Antal medlemmer
Vi er pr. 1/10-22 201 medlemmer, dejligt det er en fremgang på 1.
 
Information fra Foreningen
Hjemmeside – Husk at brug vores hjemmeside.
Nyhedsmails – Vi sender løbende mails vedr. arrangementer m.m. (Pt er 135 tilmeldt vores mail service)
 
Opsamling af fuglevinger
 
Vi er fortsat opsamlingssted for fuglevinger til div undersøgelser – vi har en fryser stående som bruges til fuglevinger – der så afhentes af forskerne. Dan er ansvarlig.
 
 
Danmarks Jægerforbund
 
Jeg vil jeg ikke sige så meget om DJ
 
 
Om Danmarks Jægerforbund
Med 861 lokale jagtforeninger (uforandret) og 90.018  (+ på 116) medlemskaber er Danmarks Jægerforbund en af landets store grønne organisationer. Danmarks Jægerforbund varetager danske jægeres interesse ved at kæmpe for mest muligt jagt og natur.
Danmarks Jægerforbund øver politisk indflydelse gennem repræsentation i Vildtforvaltningsrådet og andre ministerielt nedsatte udvalg.
Vi har tætte samarbejder med Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen, og vi har sæde i stort set alle kommunale grønne råd.
Vi har stærke relationer til landets andre grønne organisationer og vi samarbejder med offentlige og private organisationer inden for miljø og natur, landbrug og skovbrug, samt afsætning og anvendelse af vildt.
Internationalt arbejder vi på at påvirke de stadig flere beslutninger i EU, der bestemmer vilkårene for jagten i Danmark. Det gør vi i samarbejde med især jagt- og naturorganisationer i det nordlige Europa og med FACE, som er den europæiske paraplyorganisation i Bruxelles for jægerorganisationer i EU.
 
Kreds 7
 
Vi er så heldige, at Torben Bagh er her i aften – Torben du kan få ordet under div.
 Jægerrådene er en essentiel drivkraft i organisationen. Jægerrådene har som udgangspunkt til opgave at løfte det politiske arbejde på kommunalt niveau, hvorfor kommunegrænserne er de naturlige afgrænsninger for jægerrådene.
 
I JR arbejder vi med bl.a., med et fælles organ over for kommunen, samt etablering af fælles arrangementer i de 5 foreninger.  Det sidste var foredrag med Rikke og Trine fra Hunt and Hike i El-Værket. Samt konkurrence skydning mellem de 5 foreninger.
 
 
 
Hvad har vi så lavet af arrangementer i sidste sæson
 
Generalforsamling
 
Årsmøde i Jægerrådet, afholdt i vores lokaler. Vi har bl.a. indgået aftale om samarbejde vedr. hundetræning.
 
Indskydning af din Jagtriffel på Hanebjerg Skyttecenter 4 dage. – manglende tilslutning.
 
Lerdueskydning i Slangerup Jagtforening, Foreningen gav tilskud til dette arrangement
 
JKF skydning med Haglgevær – Slangerup skydebane – Foreningen har givet skydekort til de første 10 skytter
 
Susegården - Lerdueskydning i Sverige
Frederikssund og Omegns Jagtforening byder traditionen tro på test og udvikling af dine evner i jagtskydning med haglgevær på Susegården – Et af Skandinaviens bedste flugt-skydningsanlæg.
 
Prisen for en dag i jagtvenligt kammeratskab er Pris 1.950 kr. per person. Prisen er inkl. 200 patroner og lerduer.
 
Igen i år stor succes med ca. 25 deltager. 
 
Nordsjællands jagtforretning gav tilskud til dette arrangement
 
 
Vildtsygdomme og hygiejne afholdes kursus i Vildtsygdomme og Hygiejne i klublokalerne. Jægere får på dette kursus opdateret deres viden omkring vildtets anatomi, sygdomme og korrekt håndtering ift. Hygiejne.
Formål: Kurset opfylder lovkravene i EU forordning 853-2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomheder.
 
Skydebiograf - Hunters Game Skandinaviens vildeste skydebiograf
 
Vigtigt – Foreningen støtter stort set alle vores arrangementer økonomisk – Har du forslag til spændende ting så kontakt bestyrelsen.
Under arrangementet og på hjemmeside under Aktiviteter - Hvor kan foreningen hjælpe dig på jagt.
 
”Grav jagt - Rævejagter”
 
Vi har 14 kunstgrave.
Det er Morten Nielsen der styre vores rævegrave med hår hån. Han flytter grave når det er nødvendigt og han står som koordinator for rævejagterne. Morten sider i bestyrelsen. Er der nogen der deler interessen for gravjagt, Morten meget gerne have et føl.
 
 
Jagt med Skov og Naturstyrelsen Østsjælland
 
Vi trækker lod blandt deltagerne her til generalforsamlingen, jeg har pt. ikke modtaget nogen invitationer.
 
 
 
Arrangementer der på nuværende tidspunkt er i støbeskeen til den kommende sæson
Vi har indgået et samarbejde med Mikkel Sloth Rasmussen og Per West i Slangerup Jagtforening omkring hundetræning.
Hunters Game – Skydebiograf
Indskydning af jagtriffel på Hanebjerg Skydecenter.
Lerdueskydning i bl.a Slangerup
Jægerrådet skydning – Flugtskydning
Jagttegnundervisningen?
Trofæaften
Susegården
Årsmøde i Jægerrådet
Kursus i vildtsygdomme og Hygiejne
Bestyrelsen leder som altid efter emner til arrangementer m.m.
 
Vigtigt – Foreningen støtter stort set alle vores arrangementer økonomisk – Har du forslag til spændende ting så kontakt bestyrelsen.
Under arrangementet og på hjemmeside under Aktiviteter - Hvor kan foreningen hjælpe dig på jagt.
 
 
 
 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/